Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – BETALINGEN & DUUR TERMIJN

1. Het seizoen loopt van 1 september 2018 t/m 31 mei 2019 (exclusief schoolvakanties).
2. De bijdrage voor de activiteiten wordt per les aangegeven.
3. In september ontvangt u de 1e factuur voor de periode 1 september t/m 31 december
4. De 2e factuur ontvangt u in januari voor de periode 1 januari t/m 31 mei

ARTIKEL 2 – AFMELDINGEN

1. Deelnemers die tijdens het seizoen door onvoorziene omstandigheden stoppen met de lessen, dienen zich af te melden bij Bosom tel. 0570-561962 of 0629432041.
2. Voor de reeds lopende periode vindt geen restitutie plaats.
3. Voor een door de cursist gemiste les vindt geen restitutie plaats.
4. Voor een door de docent gemiste les vindt in overleg met de cursisten een inhaalles plaats.
5. Beëindiging van deelname dient schriftelijk voor 1 december of voor 1 juni bij bosom@home.nl te geschieden

ARTIKEL 3 – VERHUIZINGEN

1. De deelnemer zorgt zelf tijdig voor het doorgeven van adreswijzigingen en andere van belang zijnde informatie.
2. Indien de deelnemer als gevolg van een verhuizing niet meer in staat is om gebruik te maken van het lidmaatschap blijft hij desondanks verplicht de abonnementskosten tot het einde van het termijn te voldoen.

ARTIKEL 4 – RISICO & AANSPRAKELIJKHEID

1. Deelname aan de lessen is voor eigen risico. Zowel BOSOM, als de docent, als de beheerder van de accommodatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit deelname.
2. Zowel BOSOM, als de docent, als de beheerder van de accommodatie kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer, noch voor schade door verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
3. De deelnemer vrijwaart zowel BOSOM, als de docent, als de beheerder van de accommodatie voor eventuele aanspraken van derden m.b.t. deze schades.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van BOSOM of de docent.

ARTIKEL 5 – TARIEFAANPASSING

1. BOSOM mag periodiek de tarieven wijzigen. Minimaal 30 dagen voor ingang van een tariefwijziging stelt BOSOM de deelnemer hiervan in kennis. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (zoals BTW verhoging) worden onmiddellijk ingevoerd en zijn geen reden tot beëindiging van het lidmaatschap.

SLOTBEPALING

Januari 2020. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering.

Reacties gesloten.